FANDOM


Mistress 9 là Daimon từ Tau Nebula, và là người phục vụ của Pharaoh 90. Đây là nhân vật nguyên mẫu được tạo bởi Naoko Takeuchi